ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met GP Reizen. De gegevens van GP Reizen zijn:

Tel: +31 (0)20 – 894 60 40
E-mail: info@gpreizen.com
Kvk Amsterdam: 67687563
BTW-nummer: NL001600061B47

GP Reizen | Keurenplein 41 | 1069 CD | Amsterdam

Definities: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Koper: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GP Reizen in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen de GP Reizen en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.3 Reis: Een pakketreis in de zin van de wet.

1.4 Reiziger: Iedere persoon die met GP Reizen een overeenkomst wil sluiten en iedere persoon die op grond van die overeenkomst het recht heeft om te reizen.

1.5 Diensten: De door GP Reizen te verlenen diensten, al dan niet met betrekking tot de producten, waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin van het woord.

1.6. Bestelling(en): Iedere opdracht van koper aan GP Reizen. Bestellingen worden alleen geaccepteerd door GP Reizen indien deze geplaatst worden via de boekingsmodule van de website of indien deze schriftelijk of telefonisch aangevraagd en bevestigd zijn.

1.7 Evenement: De georganiseerde gebeurtenis van sportieve en/of recreatieve, muzikale en/of culturele aard, waarvoor GP Reizen toegangskaarten verkoopt.

1.8 Evenementhouder: De natuurlijke of rechtspersoon die een evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.

1.9 Toegangskaart: Het document dat dient als toegangsbewijs voor een evenement daaronder mede begrepen elektronische toegangskaarten, zogenaamde e-tickets.

1.10 Annuleringskosten: Het totaal gefactureerde bedrag van de overeenkomst.

1.11 Verzendkosten: Het bedrag dat GP Reizen in rekening brengt bij elke boeking voor administratie en verzendkosten.

Artikel 2: Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van jou (de koper) van het door GP Reizen gedane aanbod. De aanvaarding door jou (de koper) geschiedt doorgaans via elektronische weg (via de boekingsmodule op de website) maar kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden.

2.2 Zorg ervoor dat je bij de aanvaarding van het aanbod jouw gegevens volledig en correct aan GP Reizen doorgeeft. GP Reizen gaat namelijk van de juistheid van de gegevens uit! Indien een boeking naderhand dient te worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor jouw rekening.

2.3 Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvang je schriftelijk of langs elektronische weg (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. Je bent gehouden om deze bevestiging direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Het gaat hierbij om o.a. reisdata, tijd van de race, eventueel gekozen toegangskaarten, datum en persoonsgegevens. Indien de gegevens in de bevestiging niet correct zijn, dien je per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met GP Reizen. Wijzigingen van een vlucht of de namen leidt vaak ook bij wijziging binnen 24 uur tot extra kosten. GP Reizen is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit het opgeven van niet correct gegevens. Wijzigingen in bestelde toegangskaarten zijn na bevestiging van de overeenkomst niet mogelijk.

2.4 GP Reizen gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt GP Reizen zich het recht voor om de overeenkomst tot een werkdag na ontvangst van de overeengekomen koopprijs te annuleren, in welk geval GP Reizen de betaalde koopprijs binnen 5 werkdagen na betaling zal terugbetalen. Wanneer GP Reizen niet de specifieke, door jou bestelde toegangskaarten kan leveren, zal GP Reizen alternatieve toegangskaarten aanbieden waarbij uiteraard eerst je akkoord wordt gevraagd.

2.5 Wijzigingen in vervoers- of andere kosten of heffingen (BTW, luchthaven- of toeristenbelastingen en brandstoftoeslagen) worden nooit doorberekend door GP Reizen. De reissom waarvoor je jouw reis hebt geboekt kan dus nooit fluctueren nadat de boeking tot stand is gekomen.

2.6. GP Reizen is niet verantwoordelijk voor een terugbetaling van de toegangskaarten wanneer de tekortkoming niet toerekenbaar is aan GP Reizen (bijv. bij surséance van betaling of faillissement van de evenementorganisator).

2.7 Kennelijke (ofwel informatie waarvan voor de gemiddelde koper had kunnen weten dat het om een fout of een vergissing gaat) fouten en vergissingen in de door of namens GP Reizen en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden GP Reizen niet. GP Reizen aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud GP Reizen zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.

Artikel 3: Betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de producten en diensten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verschuldigde (koop)prijs moet bij bestelling geheel worden voldaan en bijkomende administratie en verzendkosten kosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging en factuur van de webshop.

3.2. GP Reizen brengt bij elke boeking administratiekosten inclusief verzendkosten in rekening. GP Reizen behoudt zich het recht extra verzendkosten in rekening te brengen indien het afleveradres zich niet in Nederland bevindt.

3.3. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Toegangskaarten en reizen zijn plaats en tijdsgebonden en vallen daarom buiten het herroepingsrecht. Annuleren van de bestelling is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.

Artikel 4: Wijzigingen
4.1 GP Reizen is niet verantwoordelijk voor het, om welke reden dan ook, niet (kunnen) deelnemen aan de reis en/of het niet (kunnen) bijwonen van het geboekte evenement/de race en is niet aansprakelijk voor schade die je hierdoor mogelijk lijdt. GP Reizen zal altijd zorg dragen voor een passend reisschema waarbinnen een bezoek van een evenement redelijkerwijs mogelijk is. GP Reizen zorgt dus dat de reisonderdelen zijn afgestemd op het evenement .Het is echter jouw eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk op tijd te komen bij de race.

4.2a Indien je niet kunt deelnemen aan de reis en/of het geboekte evenement/de race niet kunt bijwonen door een oorzaak die niet aan je zelf te wijten is, bijvoorbeeld door een vertraging/annulering van de vlucht, door annulering/verplaatsing van de race, of door een wijziging van de aanvangstijd van de race waarvan je niet tijdig op de hoogte had kunnen zijn, zal GP Reizen je zoveel mogelijk behulpzaam zijn maar is niet verantwoordelijk voor de kosten. N.B. Het gaat hierbij om situaties waarbij de eerste reisdag reeds is aangevangen.

4.2b Indien de race wordt verplaatst helpt GP Reizen je bij het omboeken van de vlucht en/of het zoeken naar een alternatief voor de race. Eventuele extra hotel- of anderzijds verblijfkosten in verband met extra overnachtingen die hiermee gepaard gaan, zullen voor jouw rekening en risico komen. GP Reizen zal echter de wijziging van vlucht, verblijf (indien de reis niet wordt verlengd) en Formule 1 kaarten voor haar verantwoordelijkheid nemen. De reis dient alleen te worden aangepast bij een significante wijziging van de aanvangstijd van de race die niet binnen jouw huidige reisschema past. GP Reizen hanteert daarbij een minimale tijd van 3,5 uur tussen geplande aankomsttijd en begin van de race. GP Reizen wijzigt slechts de vlucht (heen- of de terugvlucht) die noodzakelijk is om aan te passen in verband met de aanvangstijd van de race.

4.3 GP Reizen is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan jou onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is GP Reizen bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan jou onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou je daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

Artikel 5: Afgelaste of verschoven evenementen

5.1. GP Reizen is niet aansprakelijk voor de eventuele afgelasting dan wel verplaatsing van een evenement, ongeacht de reden voor deze afgelasting dan wel verplaatsing.

5.2. In geval van afgelasting of verplaatsing van een evenement zal GP Reizen jou hierover informeren. GP Reizen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor eventueel jou zelfgemaakte kosten in verband met het verplaatsen van het evenement.

5.3. Indien een evenement wordt verplaatst naar een andere locatie en/of datum, heb je enkel recht op restitutie en/of nieuwe toegangskaarten voor het verplaatste evenement indien en voor zover de algemene voorwaarden van de betreffende evenementhouder hiertoe aanleiding geven. Verzend- en administratiekosten worden door GP Reizen niet gerestitueerd.

5.4. Bij afgelasting of verplaatsing van een evenement komen eventueel gemaakte kosten voor aanvullende gekochte producten en/of diensten, niet voor restitutie in aanmerking.

5.5. Indien een evenement afgelast moeten worden uit overmacht (zoals maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen), zal GP Reizen besluiten om, tot teruggave van het volledige aankoopbedrag (inclusief verzend- en administratiekosten) over te gaan in de vorm van een waardebon ook wel voucher genoemd. Dit voucher zal een geldigheidsduur van 12 maanden hebben. Na die termijn heb je recht op restitutie van het voucher. Vouchers worden afgegeven voor bestellingen met alleen toegangskaarten (hieronder vallen: staan- tribuneplaatsen, VIP-hospitalitykaarten, parkeer- en campingkaarten). Voor onze reizen geldt al dan niet met een toegangskaart onze Geldteruggarantie. Je krijgt in dit geval het volledige aankoopbedrag (inclusief verzend- en administratiekosten) binnen twee weken na de afgelasting retour. Uitzondering hierop zijn bestellingen gemaakt binnen 14 dagen voor vertrek. Hiervoor zullen vouchers worden uitgegeven.

Artikel 6: Indeplaatsstelling
6.1 Indien je verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kan een ander in jouw plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden. Eventuele toegangskaarten zijn doorgaans vrij overdraagbaar.

6.2 De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/race verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van GP Reizen verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door jou/de ander te worden voldaan.

Artikel 7. Annulering
Indien je de reis annuleert, blijf je de reissom aan GP Reizen verschuldigd. Indien het voor GP Reizen echter mogelijk is om bij haar leveranciers de geboekte onderdelen te annuleren zonder dat GP Reizen de prijs verschuldigd blijft of daarvoor kosten moet maken, dan zal GP Reizen de reissom voor zover mogelijk aan je restitueren, onder aftrek van de kosten die GP Reizen heeft moeten maken. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%. We vragen je een annulering schriftelijk (per email) door te geven. We zullen binnen een werkdag reageren met een annuleringsbevestiging en de annuleringskosten. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst een opgave van de annuleringskosten te ontvangen.

N.B. Toegangskaarten kunnen na betaling niet meer worden geannuleerd worden en hiervoor vindt nimmer een vergoeding plaats.

Artikel 8: Verzending
Je ontvangt je toegangskaarten c.q. reisbescheiden uiterlijk 7 tot 10 werkdagen voor het evenement. GP Reizen verzendt je bestelling via een koeriersdienst en is altijd met ontvangstbevestiging en handtekening en alleen aan diegene die besteld heeft.

Opmerking: Verzending naar een postbus is niet mogelijk.

GP Reizen is verantwoordelijk voor het risico dat gepaard gaat met de verzending, echter de kosten van verzending komen ten laste jou. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op jou op het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. In het geval van constatering van gebreke dient je direct na ontvangst van de producten daarvan melding te doen bij GP Reizen De kosten van retourzendingen in geval van gebreken zijn voor rekening van GP Reizen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht
9.1 GP Reizen verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Je dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden (ofwel boekingsvoorwaarden) van GP Reizen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.

9.2 GP Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

A) de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
de tekortkoming toe te rekenen is aan jezelf; of
de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die GP Reizen of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden;
B) je jouw schade hebt kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering en/of ziektekostenverzekering of indien je via een andere weg reeds schadeloos bent gesteld;
C) en voor zover een verdrag of wet de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt.
9.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van GP Reizen voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel en gederfd reisgenot beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van GP Reizen voor gederfd reisgenot/smartengeld is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 10: Klachten
10.1 GP Reizen doet haar uiterste best om jouw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen. Indien je op enig moment onverhoopt een klacht hebt of zich een probleem voordoet, dien je hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van GP Reizen en deze melding schriftelijk (per e-mail of per post) aan GP Reizen te bevestigen. Deze melding dient ertoe GP Reizen in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

10.2 Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) overeenkomstig artikel 10.1 zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien jouw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dien je deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail (info@grandprix-reizen.nl) of schriftelijk bij GP Reizen in te dienen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen en jouw eventuele rechten vervallen. Indien je tijdig jouw klacht hebt ingediend, zal GP Reizen binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen per e-mail of brief reageren op de klacht.

Artikel 11: Geschillen
Op alle geschillen tussen jou en GP Reizen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Indien jouw woonplaats niet in Nederland is, kun je een eventueel geschil ook voor een buitenlandse rechter aanhangig maken.

Ieder vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis, of, als deze niet plaatsvond, een jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 12: Flexibele voorwaarden met betrekking tot Covid-19
12.1 Reizen met of zonder toegangskaarten:

Al onze reizen worden gedekt door de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Bovendien bieden we ook een Geldteruggarantie voor reizen waarvan de Grand Prix is geannuleerd of waarvoor een negatief reisadvies (code rood) wordt afgegeven door de overheid. Indien één van deze voorwaarden van toepassing is, zullen we je reis annuleren en binnen 30 dagen overgaan tot terugbetaling.

De Geldteruggarantie op reizen met of zonder toegangskaarten geldt niet:

Indien er lokale, beperkende maatregelen gelden of worden ingevoerd zoals het dragen van mondkapjes, een avondklok of sluiting van bijvoorbeeld horeca zo lang dat de feitelijke uitvoering van de reis niet onmogelijk maakt.

De reis door de boeker zelf, dus op eigen initiatief, wordt geannuleerd. Op dit punt gelden onze reguliere algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Toegangskaarten en reizen zijn plaats en tijdsgebonden en vallen daarom buiten het herroepingsrecht. Annuleren van de bestelling is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.

De Geldteruggarantie geldt niet als de reis wordt geannuleerd of omdat (een reiziger uit) het reisgezelschap (geheel of gedeeltelijk) niet aan de geboekte reis kan/wil deelnemen wegens een COVID-19 gerelateerde reden die in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger(s) ligt. De boeker is te allen tijde zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van actuele COVID 19-vereisten die het te bezoeken land aan van vertrek en aankomst stellen. Men dient (tijdig) te beschikken over de juiste reisdocumenten en het voldoen aan de gestelde maatregelen in de landen. Houd hierbij ook altijd de website van Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor de actuele status. Wanneer de reiziger niet (tijdig) over de juiste reisdocumenten beschikt en/of niet voldoet aan de vereiste die de landen van vertrek en aankomst stellen, dan is de reiziger zelf verantwoordelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. De reiziger heeft in zo’n geval geen recht op enige restitutie van het aankoopbedrag.

Afsluitend en voor de duidelijkheid de Geldteruggarantie vervangt niet de annulerings-en/of reisverzekering.

12.2 Toegangskaarten
(bestellingen met alleen toegangskaarten, ook parkeer- campingkaarten en hospitality vallen hieronder)

Indien een Grand Prix wordt geannuleerd vanwege Covid-19, zal GP Reizen aan dezelfde voorwaarden voldoen als de organisator van het evenement (terugbetaling, voucher of overdracht van het ticket naar het volgende jaar).

Het zelf annuleren van toegangskaarten is niet mogelijk. Op dit punt gelden onze reguliere algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Toegangskaarten en reizen zijn plaats en tijdsgebonden en vallen daarom buiten het herroepingsrecht. Annuleren van de bestelling is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk.

Mocht je ondanks alles toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

GP Reizen

E-mail: info@gpreizen.com

Tel: +31 (0)20 – 894 60 40

Bereikbaarheid: Je kunt ons dagelijks van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken tussen 09:00 en 17:00 uur.